Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Znalezione obrazy dla zapytania kfs logo
Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Kiedy będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie środków KFS?

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w dniach od 19.02.2018 r. do 28.02.2018 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Co może być sfinansowane ze środków KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być sfinansowane m.in:

Jakie szkolenia mogą być zrealizowane w ramach środków z KFS?

W HYBRYDZIE mogą być zrealizowane szkolenia podnoszące kompetencje w następujących zawodach deficytowych:

administratorzy stron internetowych

graficy komputerowi

kelnerzy i barmani

projektanci i administratorzy baz danych, programiści

samodzielni księgowi

Kto może skorzystać ze wsparcia KFS?
Pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. O dofinansowanie nie mogą starać się jednoosobowe działalności gospodarcze jeżeli nie zatrudniają żadnego pracownika.

Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jaki może być maksymalny poziom wsparcia dla pracodawcy?

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwa:
100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pozostałe przedsiębiorstwa:
80% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota przyznanego pracodawcy dofinansowania w 2018 r. ze środków KFS na jednego uczestnika nie może przekroczyć  4 000,00 zł (cztery tysiące złotych), z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w zawodzie wskazanym w Barometrze Zawodów 2018 r. (dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnów) jako „duży deficyt”. Wyłączenie kwotowe nie obejmuje szkoleń językowych i miękkich.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:

  1. a) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (priorytet 1),
  2. b) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy (priorytet 2),
  3. c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (priorytet 3).

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków KFS Urząd będzie uwzględniał:

  1. a) zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
  2. b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
  3. c) koszt usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
  4. d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
  5. e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
  6. f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
  7. g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

 

Wnioski w formie papierowej i elektronicznej będą przyjmowane w powyższym terminie (poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, a we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30) w pokoju 211 – II piętro. Natomiast w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej lub na adres email: krta@praca.gov.pl lub up@up.tarnow.pl

Dokumenty do pobrania:

Informacja dotycząca sposobu przyznawania w 2018 roku środków z KFS

Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS

Znak jakości usług szkoleniowych