Reklamacje

Procedura reklamacji:

1.Reklamacje można zgłaszać organizatorowi szkolenia w formie pisemnej,  listem poleconym,   fax’em    lub   e-mail’em na adres organizatora wskazany w regulaminie, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia szkolenia

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. Zgłoszony problem – opis

b. Uczestnik szkolenia – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail

c. Nazwa i numer szkolenia

d. Proponowany przez uczestnika szkolenia sposób załatwienia skargi, zażalenia

3.Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni   (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień regulaminu lub umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2  organizator  wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

4. W przypadku, gdy uczestnik stwierdzi, że poziom szkolenia, na które został skierowany, nie zgadza się z jego poziomem zaawansowania,  może wnioskować  o  przeniesienie do grupy o innym poziomie zaawansowania. Przeniesienie do innej grupy może nastąpić  po ponownym sprawdzeniu poziomu zaawansowania uczestnika szkolenia. Poziom zaawansowania winien być sprawdzony przez lektora na podstawie testu i rozmowy.

5. Uczestnik szkolenia może wnioskować o wykonanie gwarancji jakości szkolenia w formie uzupełniających indywidualnych konsultacji.

6.  Indywidualne konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym z uczestnikiem szkolenia.

7. Ewentualne skargi dotyczące kwestii merytorycznych należy zgłaszać koordynatorowi merytorycznemu. Obecny koordynator merytoryczny Kinga Dobrowolska jest dostępna w siedzibie szkoły lub pod telefonem 515599254.

Pobierz formularz reklamacji